REGULAMIN

I. DEFINICJE:

1. Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą pod firmą PUH MAJ J.Maj pod adresem: ul. Opatowska 10, 28-200 Staszów, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEIDG: Urząd Miasta i Gminy Staszów, NIP: 866-152-62-81, REGON 292615287 tel. kontaktowy +48 153 070 153, codziennie w dni robocze w godzinach 9:00 -18:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), email: info@aptekazdrowie-24.pl; Sprzedający posiada zezwolenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego nr WIF-KI/17/2002 na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, skan zezwolenia znajduje się na stronie Apteki internetowej w zakładce ZEZWOLENIE;

2. Apteka internetowa – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego pod adresem www.aptekazdrowie-24.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży;

3. Zamawiający – osoba fizyczna mająca ukończone 18. lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Apteki internetowej;

4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Apteki internetowej;

5. Produkt lub Produkty – produkty ziołowe, witaminy i minerały, suplementy diety, produkty lecznicze wydawane bez przepisu lekarza, o których mowa w Prawie farmaceutycznym oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Aptece internetowej;

6. Strona Produktu – pojedyncza podstrona w Aptece internetowej, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Produktu;

7. Cena - cena brutto Produkt umieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Produktu do Zamawiającego, a także ewentualnych dodatkowych kosztów, których poniesienie zaakceptował Zamawiający (np. dodatkowa opłata za opakowanie prezentowe, opłata za wybrany sposób płatności, opłata za pobranie);

8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, złożone za pośrednictwem Apteki internetowej wskazujące Produkt lub zestaw Produktów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem Apteki internetowej, a w przypadku, gdy Zamawiającym jest Konsument umowa sprzedaży zawierana na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy konsumenckiej;

10. Miejsce odbioru – stacjonarna apteka ogólnodostępna „Apteka Zdrowie” pod adresem: ul. Opatowska 10, 28-200 Staszów, w której możliwy jest osobisty odbiór Zamówienia codziennie w w dni robocze w godzinach: 7:30-18:00;

11. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Apteki internetowej po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Apteki internetowej etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych Zamawiającego oraz zmianę hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.;

12. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Aptece internetowej, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;

13. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;

14. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;

15. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025);

16. Prawo farmaceutyczne - ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. jedn. Dz. U. 2017, poz. 2211 z późn. zm.);

17. Rozporządzenie w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 481);

18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.);

19. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.);

20. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);

21. Regulamin - niniejszy regulamin AptekiZdrowie-24.pl.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane przez Aptekę internetową i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Liczba oferowanych Produktów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Produkty odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

3. Informacje podane w Aptece internetowej (w szczególności dotyczące Cen Produktów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Wszystkie podane na stronie Apteki internetowej Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Użytkownik może wybrać także widok Cen i dokonać zapłaty za Zamówienie w euro (EUR) lub funtach brytyjskich (GBP) lub dolarach amerykańskich (USD) – wówczas ceny są również cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Informacje podane w opisach Produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny, służą wyłącznie celom poglądowym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Prawa farmaceutycznego. Informacje publikowane na stronie Apteki internetowej nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści tam zawarte nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. Przed użyciem danego Produktu, Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do Produktu zawierającą przeciwwskazania, informacje dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu lub zdrowiu.

6. Sprzedający za pomocą Apteki internetowej nie prowadzi sprzedaży produktów leczniczych, suplementów diety i innych produktów określonych w art. 72 ust. 5 w związku z art. 87 ust. 2 pkt. 1 Prawa farmaceutycznego, przedsiębiorcom prowadzącym apteki i hurtownie farmaceutyczne.

7. Wszystkie Produkty oferowane w Aptece internetowej są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych i legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Prezentowane w Aptece internetowej opakowania Produktów mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta Produktów opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej Apteki Internetowej.

9. Oferta cenowa Produktów w Aptece internetowej może się różnić od oferty apteki ogólnodostępnej.

10. Wszystkie użyte w Aptece internetowej nazwy produktów, marek, znaki graficzne są własnością firm właścicieli tych marek produktów i znaków graficznych.

11. Zabronione jest wykorzystywanie Apteki internetowej lub adresu www.aptekazdrowie-24.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywania Apteki internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

12. W celu korzystania z Apteki internetowej Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie z Apteki internetowej jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, np. smartfon, tablet;
b. dostęp do Internetu;
c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;
d. aktywne konto e-mail.

13. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce KONTAKT na stronie Apteki internetowej. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Aptece internetowej. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem wskazanych w niniejszym ustępie środków porozumiewania na odległość.

14. Sprzedający informuje, że w zakresie Kodeksu dobrych praktyk stosuje Kodeks Etyki Aptekarza RP, którego szczegółowa treść dostępna jest pod adresem: http://www.nia.org.pl/kodeks-etyki/

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Zamawiającym dokonywania zakupów Produktów w Aptece internetowej z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera oraz udostępnieniu usług „Dodaj do ulubionych”, „Poleć ten produkt znajomemu”, „Napisz opinię o produkcie”, „Poleć znajomym naszą aptekę”, „Dodaj do przechowalni”, „Powiadom mnie o dostępności”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu i są nieodpłatne dla Użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, ewentualnie inny adres dostawy, adres email będący jednocześnie Loginem oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci dokonania rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.

4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Aptece internetowej. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

5. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego na stronie Apteki internetowej. Po przesłaniu poprzez stronę Apteki internetowej adresu poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje wiadomość na wskazany email z potwierdzeniem zapisania się na subskrypcję newslettera. Z chwilą przesłania takiego potwierdzenia subskrypcji newslettera do Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

6. Usługa „Dodaj do ulubionych” polega na umożliwieniu Użytkownikowi na zapamiętanie Produktu jako ulubionego, po to by przy kolejnych wizytach w Aptece internetowej nie było potrzeby ich ponownego wyszukiwania.

7. Usługa „Poleć ten produkt znajomemu” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości z aktywnym linkiem do Strony Produktu do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na Stronie Produktu wskazuje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby do której chce wysłać wiadomość powiadomienie o Produkcie. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

8. Usługa „Napisz opinię o produkcie” umożliwia Użytkownikowi na zamieszczenie subiektywnej opinii o Produkcie na Stronie Produktu, wraz z jego oceną w pięciogwiazdkowej skali. Opinia jest widoczna na Stronie Produktu po jej akceptacji przez Sprzedającego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

9. Usługa „Poleć znajomym nasza aptekę” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarekomendowania Apteki internetowej innym osobom, w tym celu Użytkownik korzystając z formularza wpisuje adres mailowy osoby, którą chce powiadomić o Aptece internetowej, a ona otrzymuje wiadomość email z danymi Apteki internetowej. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

10. Użytkownik posiadający Konto Zamawiającego może także dodawać Towary „do przechowalni”, by móc przy kolejnych zakupach wrócić do wybranych Towarów. W przechowalni Towary są widoczne dla Użytkownika po zalogowaniu się na Konto Zamawiającego do czasu ich usunięcia.

11. Usługa „Powiadom mnie o dostępności produktu” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zainteresowanemu danym Produktem, który nie jest dostępny do zamówienia, otrzymywania informacji o dostępności do zakupu. W tym celu Użytkownik poprzez formularz udostępniony na Stronie Produktu wskazuje adres-email, na który chce otrzymywać wiadomość dot. dostępności Produktu.

12. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

13. Użytkownicy nie mogą udostępniać i zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

14. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta Zamawiającego, newslettera i pozostałych usług opisanych w niniejszym Regulaminie, zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

15. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Apteki internetowej,
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Użytkownika lub związanej z nimi działalności,
d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

16. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Apteki internetowej. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: info@aptekazdrowie-24.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego na stronie Apteki internetowej, jeśli mają Konto Zamawiającego, oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

17. Reklamacje związane ze świadczenie usług drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

IV. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Dokonując Zamówienia, Użytkownik musi zarejestrować się w Aptece internetowej i utworzyć Konto Zamawiającego.

2. Dokonywanie Zamówień w Aptece internetowej jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.
3. W celu złożenia Zamówienia w Aptece internetowej Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

3.1. dokonanie wyboru Produktu, który ma być zakupiony, wybór ilości zamawianego Produktu, ewentualnych innych właściwości Produktu, o ile takie są udostępnione na Stronie Produktu (np. gramatury opakowania, smaku), a następnie kliknięcie w przycisk „Do koszyka”, zaś po wybraniu wszystkich zamawianych Produktów należy kliknąć ikonę koszyka w prawym górnym roku w Aptece internetowej;

3.2. następnie Użytkownik powinien: albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo załogować się przy wykorzystaniu swojego konta w portalu społecznościowym Facebook, albo zarejestrować Konto Zamawiającego podając wymagane dane osobowe do dostawy Zamówienia, Użytkownik może podać inny adres dostawy;

3.3. następnie należy wybrać metodę dostawy i płatności, wpisać ewentualne uwagi lub komentarze skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, potwierdzić zapoznanie się z regulaminem,

3.4. po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, kliknięcie w ten przycisk wiąże się z obowiązkiem zapłaty za Zamówienie.

4. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Sprzedającego potwierdzenia złożenia Zamówienia, Zamówienia nie potwierdzone w terminie 3 dni – są anulowane. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Zamawiającego danych osobowych zgodnie z postanowieniami §2. Rozporządzenia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

5. Do momentu kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Produktów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia w Aptece internetowej.

6. Przy zamówieniach większej ilości sztuk Produktów zalecana jest rezerwację drogą mailową bądź telefonicznie.

7. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Apteki internetowej są przechowywane przez system informatyczny Apteki internetowej przez okres posiadania Konta Zamawiającego, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Apteki internetowej przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

8. Apteka internetowa ma prawo odmowy realizacji Zamówienia i tym samym sprzedaży Produktów, o których mowa w części II ust. 6. Regulaminu w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że taki produkt może być wprowadzony do dalszego, niezgodnego z prawem obrotu, albo gdy sprzedaż Produktu stanowiłaby naruszenie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie sprzedaży detalicznej produktów leczniczych i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze.

V. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1. W Aptece internetowej możliwe są następujące formy płatności:
a. przedpłata na konto Sprzedającego, tj. płatność tradycyjnym przelewem lub przelew za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, Klarna, także przy użyciu kart płatniczych VISA, MasterCard, American Express. 
b. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od kuriera lub listonosza, lub z Miejsca odbioru (ta forma płatności wiąże się z dodatkową opłatą dla Zamawiającego i dostępna jest jedynie dla Zamówień z adresem dostawy na terenie Polski).
Dostępne w Aptece internetowej sposoby płatności są szczegółowo opisane w zakładce SPOSOBY PŁATNOŚCI w Aptece internetowej.

2. W przypadku wyboru przedpłaty tradycyjnym przelewem jako formy płatności, należności za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy i ewentualnymi dodatkowymi kosztami, które Zamawiający zaakceptował należy uiszczać na numer konta wskazany w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia. Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 3 dni od złożenia Zamówienia.

3. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący Zamówienia Produktów w Aptece internetowej wybiera płatność poprzez system płatności elektronicznych i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Apteki internetowej. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są podmiotowi obsługującemu wybrany przez Zamawiającego System płatności elektronicznych, który jest ich administratorem danych osobowych.

4. Zamówienia dokonane w Aptece internetowej wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru. Koszty dostawy wskazane są na stronie Apteki internetowej w zakładce DOSTAWA.

5. Koszty dostawy podawane są także każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Produktów (tj. Cena Produktów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia i ewentualnymi kosztami dodatkowymi, na poniesienie których Zamawiający wyraził zgodę) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami dostawy w tym powrotu przesyłki do Sprzedającego (usługi transportowej) w przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki z powodu podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

1. Dokonywanie Zamówień w Aptece internetowej jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 17, soboty, niedziele oraz święta, realizowane będą w kolejnym Dniu roboczym.

2. Apteka internetowa realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę. Szczegółowe informacje nt. dostawy Zamówień poza teren Polski wskazane są w zakładce WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ ZA GRANICĘ.

3. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia. Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży lub nie odebrane w terminie 7 dni od przesłania przez sprzedającego informacji o możliwości odbioru - są anulowane.

4. Zamówione Produkty wysyłane są z reguły w ciągu 24 godzin, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, albo od otrzymania informacji o wpływie należności za Zamówienie z systemu płatności elektronicznych, bądź od dnia złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”. Termin otrzymania Zamówienia przez Zamawiającego to czas dokonania płatności+ czas realizacji + czas dostawy.

5. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Produktów w magazynie lub u dostawców Sprzedającego, dlatego w przypadku braku Produktu w magazynie, Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, i ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Produktu, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie realizacji Zamówienia, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.

6. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Produktów i kosztami ewentualnych usług dodatkowych wybranych przez Zamawiającego. Apteka nie zwraca pieniędzy za nieodebrane przesyłki  z punktów dostawy kurierskiej, urzędów pocztowych, czy urzędów celnych.  

7. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Na życzenie Zamawiającego, Sprzedający zapakuje zamawiane Produkty w opakowanie neutralne (wymaga to zaznaczenia w elektronicznym formularzu Zamówienia). Sprzedający gwarantuje pełną dyskrecję.

9. Przy dostawie Produktów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokołu szkodowego w obecności kuriera, odmówienia przyjęcia uszkodzonej przesyłki oraz niezwłocznego zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

10. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany paragon fiskalny lub fakturę VAT, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie na otrzymanie faktury i wskazał w treści Zamówienia informacje niezbędnej do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

11. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Aptece internetowej
np. krótki termin ważności.

12.  W przypadku realizacji zamówień za granicę Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie wynikające z kontroli celnych, jak również odpowiedzialności finansowej z powodu naliczenia cła obowiązującego w kraju dostawy oraz ewentualnej konfiskaty przez urząd celny kraju do którego zostało wysłane zamówienie.  

VII. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Apteka Zdrowie ul. Opatowska 10, 28-200 Staszów, email: info@aptekazdrowie-24.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub wysłanego pocztą wypełnionego formularza, który możliwy jest do pobrania i wydrukowania ze strony Apteki internetowej, a którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe).

2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

3. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Zwracane Produkty Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: Apteka Zdrowie ul. Opatowska 10, 28-200 Staszów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

5. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

6. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia w odniesieniu do Umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, a także w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. kremy, jałowe materiały opatrunkowe).

7. Jednocześnie na podstawie § 3. ust. 8. Rozporządzenia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, Sprzedający informuje, że Ustawa konsumencka, w szczególności prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, nie ma zastosowania do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Jako „produkt leczniczy” należy rozumieć, zgodnie z art. 2. pkt. 32 Prawa farmaceutycznego, substancję lub mieszaninę substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

8. Produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być, zgodnie z art. 96 ust. 6 Prawa farmaceutycznego, zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania.

VIII. REKLAMACJE:

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktu, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Produktu z umową, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: info@aptekazdrowie-24.pl lub pisemnie na adres Apteka Zdrowie ul. Opatowska 10, 28-200 Staszów.

3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Produkt do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Produktu i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT). Produkt należy odesłać na adres: Apteka Zdrowie ul. Opatowska 10, 28-200 Staszów. W przypadku Produktów, do których załączony jest dokument gwarancyjny, Zamawiający może także skorzystać z gwarancji i w tym celu zwrócić się bezpośrednio do producenta Produktu lub do punktu serwisowego wskazane go w dokumencie gwarancji.

4. Sprzedający informuje, że nie udziela kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla Produktów znajdujących się w Aptece internetowej lub informuje o takich gwarancjach, jeśli dot. one oferowanych w Aptece internetowej Produktów.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76, 25-950 Kielce, skr. pocztowa nr 347, http://www.wiihkielce.prot.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. DANE OSOBOWE:

1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Aptece internetowej i rejestrując Konto Zamawiającego i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, czy też za proca formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt w Aptece internetowej) i/lub korzystając z innych usług świadczonych drogą elektroniczną, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jak i zapisując się na subskrypcję informacji handlowych, marketingowych reklamowych wysyłanych droga mailową przez Sprzedającego (newsletter) przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe.

2. W przypadku dokonania Zamówienia, skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Aptece internetowej oraz kontaktu ze Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Apteki internetowej. W przypadku subskrypcji newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

3. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu wykonania Umowy sprzedaży lub do czasu usunięcia Konta Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub wykonania usługi świadczone drogą elektroniczną dostępnej w Aptece internetowej (do czasu wykonania usługi) i/lub wysyłki newslettera (do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika).

4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Zamawiających mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Państwowej Inspekcji Handlowej, organom ścigania na ich żądanie.

5. Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

8. Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Apteki internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, zgodnie z którym Umowa sprzedaży powinna być interpretowana, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad sprzedaży w Aptece internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Apteki internetowej, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Apteki internetowej i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Apteki internetowej w każdym czasie.

4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Apteki internetowej.

5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

Staszów, dnia 15 lipca 2018 roku
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży
…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………………….
adres zamieszkania
…………………………………………….
telefon kontaktowy
…………………………………………….
e-mail
…………………………………………….
nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT

Apteka Zdrowie, ul. Opatowska 10, 28-200 Staszów
z dopiskiem: „odstąpienie od umowy www.aptekazdrowie-24.pl”

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2017, poz. 683. z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Umowa sprzedaży została zawarta z PUH MAJ J.MAJ w dniu ……………….. roku/odbiór przeze mnie produktów nastąpił w dniu ………………..……………. roku.i

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………… ..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej) i NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ


Kategorie

Opinie naszych Klientów

Transakcja przebiegła pomyślnie. Bardzo szybka wysyłka i korzystna cena wysyłki do Niemiec kurierem (35 zł! - nie znalazłam niżej ceny u konkurencji), po trzech dniach od złożenia zamówienia odebrałam paczkę. Polecam.
Opinię napisał(a): Ola -Zaufane Opinie CENEO

Bardzo ciekawy asortyment w dobrych cenach, błyskawiczna realizacja zamówienia, jestem bardzo zadowolona.
Opinię napisał(a): martyna -Zaufane Opinie CENEO

Transakcja przebiegła pomyślnie. Polecam.Sądzę ze ze względu na bogata oferte produktów zostane stałym klientem tego sklepu.Dziekuje
Opinię napisał(a): Małgorzata -Zaufane Opinie CENEO

W 3 dni przesyłka dotarła do Wielkiej Brytani.Jestem mile zaskoczona.Expresowe tempo! Polecam.
Opinię napisał(a): Jolanta -Zaufane Opinie CENEO

Sprzedawca godny polecenia, świetna komunikacja i pełna zgodność przesyłki z zamówionym towarem. Czas realizacji ekspresowy- przesyłka (Pocztą Polską) po 7 dniach odebrana na dalekiej północy Norwegii. Na pewno jeszcze nie raz skorzystam z usług sprzedającego. POLECAM!
Opinię napisał(a): marcin -Zaufane Opinie CENEO

Transakcja przebiegła pomyślnie. Starannie zapakowane produkty dostarczone w bardzo szybkim czasie do Australii. To juz moj kolejny zakup i za kazdym razem jestem bardzo zadowolony. Autentycznie polecam.
Opinię napisał(a): Richard -Zaufane Opinie CENEO

Transakcja przebiegła pomyślnie i bardzo profesjonalnie, dziś wplata jutro w domu zakupiony towar. Polecam.
Opinię napisał(a): Tadeusz Wroński -Zaufane Opinie CENEO

Transakcja przebiegła pomyślnie. Polecam. Przesyłka do Szkocji doszła w 4 dni, jak coś było nie jasne Pani zadzwoniła i wszystko się wyjaśniło. Bardzo miła obsługa klienta.
Opinię napisał(a): Przem -Zaufane Opinie CENEO

Super expres.Paczka dotarła na drugi dzień.POLECAM SKLEP.
Opinię napisał(a): Sławek -Zaufane Opinie CENEO

To juz moje kolejne zakupy w tym sklepie, jak zawsze szybko i solidnie, mila obsluga telefoniczna, towar zapakowany wzorowo. Polecam serdecznie!
Opinię napisał(a): mw -Zaufane Opinie CENEO

Opinie o nas

Pomoc w zakupach

Zadzwoń do nas
Infolinia
codziennie  9:00-18:00
+48 153 070 153
  
My zadzwonimy
Napisz do nas

Koszt dostawy

Zamówione produkty wysyłamy w większości w ciągu 24h Szybka i bezpieczna przesyłka dzięki współpracy z najlepszymi firmami kurierskimi i Poczty Polskiej.

Sposoby płatności

PLN euro funt dolar
Twój koszyk: wartość: 0,00 zł, liczba produktów 0 szt. zobacz

+48 153 070 153

Dzisiaj jest 4 marca 2021
© 2021 aptekazdrowie-24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone
Oprogramowanie sklepu AptusShop wykonanie aptus.pl